Stichting Vrienden van de St. Martinuskerk organiseren toekomstdebat

Een bijzonder debat
Deel deze activiteit

Op donderdag 28 november a.s. organiseert de Stichting Vrienden van de Sint Martinuskerk Hoogland een debat voor alle Hooglanders om te spreken over wat in de afgelopen periode is bereikt, hoe het gebruik van de kerk er voor staat, over de toekomstige positie van de kerk en over scenario’s voor de toekomst. Deelnemers aan het debat zijn o.a. de Vrienden van Martinus, de locatieraad, enz.

De Stichting Vrienden van de Sint Martinuskerk Hoogland is opgericht in 2017 met als doel “het behoud van de St. Martinuskerk in Hoogland als beeldbepalend bouwwerk en locatie voor het dorp, inclusief de pastorie, spirituele tuin en kerkhof, als cultureelmaatschappelijk en visueel ankerpunt in de Hooglandse gemeenschap”.

Daartoe is de stichting (mede)organisator en stimulator geweest voor diverse activiteiten in en rond de Martinuskerk: midzomertuinfeest, Martinus Verbindt, verenigingenmarkt, Hooglandse Wintersferen. Daarnaast heeft de stichting de buitenverlichting van de toren gerealiseerd, een informatiebord geplaatst bij de toegang tot het Martinus complex en een (financiële) bijdrage geleverd aan de verfraaiing van de pastorietuin.

Ook heeft de stichting een enquête uitgezet onder donateurs en belangstellenden om te peilen hoe de gemeenschap de toekomst van kerk en pastorie in grote lijnen ziet. De uitkomsten hiervan worden gepresenteerd. Hiermee is een eerste stap gezet in de beantwoording van de vraag: “Wat wil de Hooglandse gemeenschap?” 

De parochiebestuur heeft een onderzoek laten doen naar het gebruik van de roomskatholieke kerken in de weekendvieringen. Hoewel het kerkbezoek afneemt, is de situatie van de Martinuskerk nog redelijk stabiel. Hoe dat komt en hoe de teruggang wordt geremd door het organiseren van alternatieve vieringen wordt door de locatieraad uitgelegd. 

Het parochiebestuur heeft de belangrijke taak om uit te zien naar de toekomst: de visie. Is het haalbaar om alle kerkplekken open te houden? De parochie biedt vieringen en andere vormen van samenzijn aan, maar wat moet je doen als er onvoldoende belangstelling is voor het aangebodene? 

De Vrienden denken na over diverse scenario’s voor de toekomst, het verzamelen van gegevens, het praten met ervaringsdeskundigen binnen het aartsbisdom, het aangeven van prioriteiten, de uitbreiding van alternatieve gebruiksmogelijkheden naast strikt kerkelijke vieringen. Een aantal scenario’s wordt gepresenteerd en eerste reacties worden verwelkomd. 

De bijeenkomst is interactief, dat wil zeggen dat de deelnemers in de zaal betrokken worden bij het debat. 

De Vrienden vinden de avond geslaagd, als er inbreng is van de deelnemers en als zij verder kunnen gaan met de ontwikkeling van de scenario’s. 

De organisatie vindt het fijn als u ons laat weten of u komt. We zetten dan vooraf voldoende koffie of thee voor u klaar. Stuur daarom een email. U kunt dit email adres ook gebruiken voor meer info over deze avond!